Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności

 

Miejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mdkik-kolo.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 31.03.2021
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.04.2024

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 04.04.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

 • Osobą kontaktową jest dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Kole
 • e-mail: mdk@kolo.pl
 • Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2720106.
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej:

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Miejski Dom Kultury w Kole, ul. Juliusza Słowackiego 5,

tel. 63 272 01 06

e-mail: administacja.mdk@kolo.pl

 1. Aby dostać się na teren budynku należy pokonać schody zewnętrzne oraz pochylnię
 2. Aby wejść do budynku należy pokonać drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
 3. Przejście z holu do foyer ograniczają schody, które w razie potrzeby mogą być doposażone w przenośną pochylnię podjazdową dla wózków inwalidzkich
 4. Stopnie schodów są wyposażone w taśmy odblaskowe
 5. Toaleta na parterze jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 6. Poziom pierwszego pietra nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
 7. Schody prowadzące na poziom pierwszego pietra, gdzie znajdują się biura, galeria, kabina operatora i pracownie. oklejone są taśmą ostrzegawczą dla niedowidzących.
 8. Budynek nie jest wyposażony w windę do przewozu osób i rzeczy.
 9. W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Autor wpisu: Arkadiusz Gołębowski
Data: 9 lutego 2022
Skip to content