PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

 

 

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

w Miejskim Domu Kultury w Kole

 

Na podstawie:

  • 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Opracowała: Magdalena Biernat

 

L.p. Zakres działalności Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy Sposób realizacji Termin
1 Wyznaczenie osoby do kontaktu z koordynatorem Dyrektor Miejskiego Domu Kultury Zamieszczenie informacji na stronie BIP Miejskiego Domu Kultury w Kole 22.02.2021
2 Analiza stanu obiektu budynku Miejskiego Domu Kultury w Kole pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy Osoba wyznaczona Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przekazanie planu działania do zatwierdzenia Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podanie do publicznej wiadomości danych o osobie wyznaczonej na koordynatora ds.  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

22.02.2021
Podanie do publicznej wiadomości planu działania na rzecz poprawy dostępności 22.02.2021
3 Identyfikacja kategorii osób ze szczególnymi potrzebami Osoba wyznaczona Sporządzenie wykazu kategorii osób ze szczególnymi potrzebami Na bieżąco w zależności od potrzeb
4 Przyjmowanie uwag w zakresie:

·         opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami a także ich opiekunów,

·         natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno – komunikacyjnej  z jakimi zmagają się oni podczas kontaktów z placówką

Osoba wyznaczona Umieszczenie na BIP ogłoszenia formującego o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, technicznej, cyfrowej czy też informacyjno komunikacyjnej z  jakimi zmagają się oni podczas kontaktu z placówka MDK. Analiza przekazywanych pod kontem dostosowania w/w placówki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja w całym okresie działania
5 Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami Osoba wyznaczona Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno – komunikacyjnego. Realizacja w całym okresie działania
6 Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przepadku barku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Osoba wyznaczona Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienia wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej) Na bieżąco w zależności od potrzeb
7 Uzyskanie danych zbiorczych do raportu Osoba wyznaczona Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń Na bieżąco w zależności od potrzeb
8 Sporządzenie raportu o stanie o zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi poptrzebami Osoba wyznaczona Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a następnie podanie jego treści do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej BIP Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021 r.

Kolejny w terminach przewidzianych w Ustawie (art. 11 Ustawy)

 

Autor wpisu: Arkadiusz Gołębowski
Data: 9 lutego 2022
Skip to content